POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

de către

SC Business Consulting New Link SRL (aka Disruptive Thinking), Str. Biruinței nr. 18A, Sector 1 BUCUREȘTI

Nr. de înmatriculare Registrul Comerțului J40/4287/2006, CUI RO18480769, silvia.bogdan@disruptivethinking.ro

 

SC Business Consulting New Link SRL, denumită în continuare Disruptive Thinking, prelucrează date cu caracter personal, pentru a putea organiza participarea la programele educaționale conform scopului înființării companiei.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face sub coordonarea unui Responsabil cu Protecția Datelor. Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat prin intermediul adresei de email silvia.bogdan@disruptivethinking.ro 

 

Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Organizarea programelor educaționale la care participă persoanele înscrise;

 • Cercetare a impactului programelor educaționale asupra participanților.

 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt:

 • Date de identificare: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon.

 • Date biometrice: fotografie, voce, preluate prin aparatură de înregistrare foto/video.

 

Datele enumerate mai sus, pot fi preluate în totalitate sau parțial, în funcție de formularul/aplicația informatică/site-ul prin care sunt solicitate. În situația în care datele au fost preluate parțial, ele pot fi completate ulterior, în funcție de necesități, prin informații preluate direct de la persoana vizată sau de la părintele/tutorele legal al persoanelor care au vârsta sub 16 ani.

Datele enumerate mai sus, sunt prelucrate în conformitate cu prevederile art.6 lit.a) și f) și art.9 al(2) lit. a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal adoptat de Parlamentul U.E. sub nr. 679 la data de 26.04.2016, cu intrare în vigoare din data de 25.05.2018, denumit în continuare GDPR. Întrucât constituie o obligație legală să ne asigurăm că obținem consimțământul privind datele prelucrate numai de la persoanele cu vârsta de minim 16 ani, sau de la un părinte/tutore legal al acestora, dacă vârsta persoanei vizate prin prelucrare este mai mică de 16 ani, datele prelucrate prin intermediul acestui formular vor fi utilizate doar pentru contactarea persoanei vizate și/sau a unui părinte/tutore legal și doar în scopul confirmării vârstei. În ipoteza că vârsta persoanei vizate nu este mai mare de 16 ani iar părintele/tutorele legal nu confirmă consimțământul, datele vor fi șterse.

 

Datele furnizate de persoanele vizate sunt prelucrate de Disruptive Thinking. În anumite situații, în conformitate cu prevederile Regulamentului European privind Protecția Datelor cu Caracter Personal adoptat de Parlamentul UE cu nr. 679, la data de 27.04.2016, cu intrare în vigoare la data de 25.05.2018, precum și cu normele de drept intern, împuternicim să prelucreze datele personale preluate de la persoanele fizice vizate, următoarele tipuri de entități:

 • Sponsori sau asociați, care sprijină derularea programelor de pregătire;

 • Parteneri sau colaboratori, care sprijină activitățile de marketing, cercetare și promovare a impactului rezultat din desfășurarea programelor organizate de Disruptive Thinking.

 • Parteneri și colaboratori din țări membre UE, sau din S.U.A.

Datorită obligațiilor legale pe care ni le asumăm, precum și în scopul efectuării unor cercetări științifice bazate în principal pe prelucrările statistice a datelor cu caracter personal deținute, păstrăm datele furnizate de dumneavoastră pe toată perioada de existență a Disruptive Thinking în actuala formă juridică. Orice schimbare a statului juridic al companiei va genera suspendarea prelucrării datelor dumneavoastră până când vom obține consimțământul privind noile condiții de prelucrare. Dacă în urma solicitării reînnoirii consimțământului, nu-l vom obține în termen de 90 de zile de la solicitare, datele vor fi șterse sau distruse, dacă nu există altă obligativitate legală rezultată din activitatea prestată, caz în care ștergerea datelor va fi efectuată după expirarea termenelor de prescripție a obligațiilor legale în cauză. De asemenea, facem precizarea că prelucrarea statistică în scopuri de cercetare științifică nu are nici un efect juridic sau alte consecințe similare asupra persoanei fizice la care se referă datele prelucrate.

 

Prelucrarea datelor și deciziile rezultate din această prelucrare, se fac automat, atât în scopuri de profilare privind rezultatele și impactul activităților desfășurate de Disruptive Thinking, cât și în scop de marketing. Niciunul din rezultatele emise în mod automat prin prelucrare, nu produce efecte juridice asupra persoanei vizate și nici nu o afectează similar în vreo măsură semnificativă. În plus, prelucrarea statistică a datelor se face după pseudonimizarea acestora, atunci când rezultatele studiilor de cercetare efectuate nu sunt influențate de prelucrarea anonimă a datelor.

 

Referitor la datele personale prelucrate prin intermediul Disruptive Thinking, vă aducem la cunoștință că aveți și implicit, vă puteți exercita oricând, următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul în care sunt preluate datele cu caracter personal sau în maxim 30 de zile dacă acestea sunt obținute indirect, persoana fizică vizată prin prelucrare este informată cu privire la identitatea și datele de contact ale Disruptive Thinking, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă este cazul), datele solicitate sau obținute/deținute indirect, scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția Disruptive Thinking de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau partener internațional (dacă este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. De asemenea, preluarea datelor se face după verificarea vârstei persoanei vizate, pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani fiind necesar acordul unui părinte sau al unui tutore legal.

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, au dreptul de a obține din partea Disruptive Thinking o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective.

 • Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține de la Disruptive Thinking, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații sau documente suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea Disruptive Thinking ștergerea/distrugerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR și dacă nu există obligații legale ale Disruptive Thinking care prevalează acestui drept.

 • Dreptul de restricționare a prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea Disruptive Thinking restricționarea prelucrării datelor personale în cazurile descrise la art.18 din GDPR.

 • Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de către Disruptive Thinking, au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

 • Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele personale au fost furnizate de o persoană fizică într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de Disruptive Thinking, persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare, are dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, de a le solicita de la Disruptive Thinking pentru a le transmite altui operator, fără obstacole din partea Disruptive Thinking.

 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Acest drept va avea ca efect ștergerea/distrugerea oricăror date pe care le deținem, dacă nu există norme legale care determină pentru Disruptive Thinking obligații ce prevalează asupra acestui drept. În această situație, prelucrarea datelor aflate în aceast context va fi suspendată, urmând ca datele să fie șterse/distruse imediat după expirarea temenelor de prescripție a obligațiilor legale care au împiedicat ștergerea/distrugerea datelor.

 • Dreptul de a depune o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal*, atunci când o persoană fizică vizată prin prelucrarea datelor cu caracter personal de către Disruptive Thinking, consideră că i-au fost încălcate drepturile sale.

 

* Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la tel. +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro  sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro 

© 2018 by Disruptive Thinking, Business Consulting New Link SRL

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Issuu-300x290